PROVOZNÍ A UBYTOVACÍ ŘÁD REKREAČNÍHO STŘEDISKA DOPRAVÁK

Za účelem zabezpečení řádného provozu rekreačního střediska Dopravák (dále jen provozovatel) vydává tato ustanovení:

I.

Úvodní ustanovení

 

 1. Za rekreační středisko včetně vybavení zodpovídá provozovatel. Povinností všech osob ubytovaných nebo pobývajících v tomto RS je tento majetek ochraňovat, šetřit, udržovat pořádek a čistotu ve chatách, chatkách, pokojích, sociálních zařízeních, na hřištích a taktéž v okolí RS.
 2. Každá ubytovaná osoba pobývající v RS je povinna dodržovat zásady ubytování tak, aby nebyl rušen pobyt ostatních a to nejen v době nočního klidu. Za chování a bezpečnost dětí i nezletilých při pobytu v celém RS, chatách, chatkách i v hlavní budově jsou plně odpovědni jejich zástupci (rodiče nebo jimi pověřené osoby).

 

II.

Hlášení pobytu a ubytování

 

 1. Všechny osoby přicházející do RS za účelem ubytování, služební návštěvu nebo na návštěvu dětí ubytovaných na dětských, žákovských a studentských pobytech, jsou povinny se ohlásit vedoucímu RS, personálu nebo odpovědným vedoucím dětských pobytů.
 2. Zájemci o ubytování jsou povinni předložit platný občanský průkaz nebo pas pro zápis do ubytovací knihy a seznámit se s provozním řádem RS, případně předat seznam žáků.
 3. Ubytování je umožněno za poplatek ve 4-lůžkových chatkách (sociální zařízení v samostatné zděné budově), v 8-lůžkových chatách (sociální zařízení v samostatné budově), 4 a 7-lůžkových pokojích. Hlavní budova je od podzimu 2016 již vytápěna. Při zahájení ubytování je nutno chatu, chatku či pokoje přebrat a všechny škody nebo nedostatky neprodleně nahlásit vedoucímu nebo personálu RS
 4. Ubytování zvířat v RS není možné. Zvířata nemají povolen ani přístup do stravovacích prostor a do prostor sociálního zařízení.
 5. Rekreační pobyt končí předáním klíčů od chatky, chaty či pokoje, předáním povlečení a základním úklidem chatky, chaty nebo pokoje (zametená podlaha, vynesený pytel s odpadky). Prokázané škody způsobené rekreanty, uhradí rekreanti v plné výši vedoucímu RS nebo po dohodě s ním je uvedou do původního stavu. Za ztrátu klíče od chatky, chaty či pokoje se účtuje 100 Kč a rekreant je povinen tento poplatek uhradit.
 6. Nástup na ubytování je možný po 14:00 hodině, chatky, chaty a pokoje ve třeba uvolnit do 10:00 hodin. Školy v přírodě, letní tábory a další dětské akce na min. 3 noci mají individuální podmínky.
 7. Pobyt je nutné rezervovat předem. K rezervaci je nutné zaslat písemnou objednávku. Telefonické rezervace nejsou možné. Telefonicky je možné pouze zjistit informace o ubytování a službách apod.  
III.

Všeobecná ustanovení

 

 1. Noční klid je stanoven od 22:00 do 6:00 
 2. Při opakovaném rušení nočního klidu si provozovatel vyhrazuje právo ukončit pobyt bez nároku na vrácení peněz. V takovém případě musí zákazník neprodleně opustit prostory RS. Neopustí-li zákazník areál, bude věc předána k řešení Policii ČR.
 3. Zranění, nemoc nebo úraz ubytované osoby musí být neprodleně nahlášeno vedoucímu RS nebo jím pověřené osobě. Osoby s infekčním onemocněním (průjem, chřipka, atd) musí být zajištěny na izolaci, musí být zajištěno a řádně označeno samostatné wc a nemocná osoba musí ještě týž den opustit prostory RS.
 4. Kouření v chatkách, chatách nebo na pokojích, používání vlastních topných těles, elektrických nebo plynových vařičů je přísně zakázáno pod pokutou 1000 Kč s možností okamžitého ukončení pobytu bez náhrady.
 5. Je zakázáno přesunovat nábytek, postele a veškeré jiné vybavení.
 6. Je zakázáno cokoliv lepit na okna či dveře. Vyvěsit informace je možno na nástěnkách ve vstupní hale.
 7. Je zakázáno pojíždět dopravními prostředky po areálu mimo cesty a parkovat mimo vyhrazené parkoviště. Není dovoleno zajíždět vozidly k chatkám a parkovat u chatek.
 8. Je zakázáno v areálu rozdělávat oheň mimo vyhrazené ohniště.
 9. Každý zákazník nebo skupina osob je povinna udržovat pořádek a po sobě řádně uklízet. Platí pro celý areál!
 10. V celém areálu je zakázáno střílet z jakýchkoliv zbraní. Startovní pistole je možno po dohodě používat.
 11. Je zakázáno používání ohňostrojů a jiné zábavní pyrotechniky.
 12. V celé oblasti Smraďavka je zákaz vypouštění tzv. létajících přání (lampiony se svíčkou).

 

IV.

Storno podmínky

 

 1. Blokační záloha, kterou zákazník uhradí do 7. dnů od odeslání písemné objednávky, je nevratná. 
 2. Doplatek zálohy do celkové výše 50% celkové ceny pobytu je hrazen individuálně  a musí být zaplacen nejpozději 2 měsíce před nástupem na pobyt. Tato záloha je u závazných objednávek nevratná. 
 3. Storno je možné provést nejpozději 1 měsíc před konáním akce. Při zrušení akce 1 měsíc a méně před akcí je splatná celá částka dle objednávky. 
 4. Pro pobyty v měsících červenec a srpen, zejména letní tábory, platí, že storno rezervace je nutno provést nejpozději 3 měsíce před konáním akce. Po tomto termínu je záloha nevratná!

V.

Platební podmínky

 1. Po odeslání objednávky pobytu budete vyzvání k zaplacení blokační zálohy na pobyt. Bude vám vystavena zálohová faktura. Blokační záloha se vybírá u všech rezervací.
 2. Záloha je standardně ve výši 50% celkové ceny pobytu. Blokační záloha je ve výši 20%, u velkých akcí nad 100 osob je blokační záloha min. 10%.
 3. Blokační záloha je splatná nejpozději 7 dní od odeslání objednávky. Rezervace pobytu je platná až po zaplacení blokační zálohy. Školy a tábory mají individuální podmínky.
 4. Pokud není blokační záloha zaplacena v termínu splatnosti, je termín uvolněn dalšímu zájemci.
 5. Doplatek pobytu je v hotovosti při nástupu na pobyt nebo převodem nejpozději 7 dní před nástupem na pobyt. Při platbě převodem je vystavena druhá záloha do 90% ceny pobytu. Konečné vyúčtování je do sedmi dnů od ukončení pobytu. Platit doplatek (50%-80% ceny pobytu) převodem až po skončení pobytu mají možnost státní školy, školky, organizace a stálí zákazníci.

 

VI.

Závěr

 1. Další informace budou poskytnuty ústně vedoucím RS nebo jím pověřené osoby v den nástupu na rekreační pobyt.
 2. Porušení ustanovení tohoto řádu opravňuje vedoucího RS nebo jím pověřenou osobu k vypovězení smlouvy, ukončení pobytu a současně k vypovězení z RS bez vrácení zaplacené částky na stravu a ubytování.
 3. V případě nižšího skutečného počtu osob oproti objednávce (více než 10% neúčast) si provozovatel vyhrazuje právo neposkytnout jakékoliv slevy na ubytování a stravu.