PROVOZNÍ A UBYTOVACÍ ŘÁD REKREAČNÍHO STŘEDISKA DOPRAVÁK

Za účelem zabezpečení řádného provozu rekreačního střediska Dopravák (dále jen provozovatel) vydává tato ustanovení:

I.

Úvodní ustanovení

 

 1. Za rekreační středisko včetně vybavení zodpovídá provozovatel. Povinností všech osob ubytovaných nebo pobývajících v tomto RS je tento majetek ochraňovat, šetřit, udržovat pořádek a čistotu ve chatách, chatkách, pokojích, sociálních zařízeních, na hřištích a taktéž v okolí RS.
 2. Každá ubytovaná osoba pobývající v RS je povinna dodržovat zásady ubytování tak, aby nebyl rušen pobyt ostatních a to nejen v době nočního klidu. Za chování a bezpečnost dětí i nezletilých při pobytu v celém RS, chatách, chatkách i v hlavní budově jsou plně odpovědni jejich zástupci (rodiče nebo jimi pověřené osoby).

 

II.

Hlášení pobytu, ubytování a platba

 

 1. Všechny osoby přicházející do RS za účelem ubytování, služební návštěvu nebo na návštěvu dětí ubytovaných na dětských, žákovských a studentských pobytech, jsou povinny se ohlásit vedoucímu RS, personálu nebo odpovědným vedoucím dětských pobytů.
 2. Zájemci o ubytování jsou povinni předložit platný občanský průkaz nebo pas pro zápis do ubytovací knihy a seznámit se s provozním řádem RS.
 3. Ubytování je umožněno za poplatek ve 4-lůžkových chatkách (sociální zařízení v samostatné zděné budově), v 8-lůžkových chatách (sociální zařízení v samostatné budově) a 3,4 a6-lůžkových pokojích. Hlavní budova je od podzimu 2016 již vytápěna. Při zahájení ubytování je nutno chatu, chatku či pokoje přebrat a všechny škody nebo nedostatky neprodleně nahlásit vedoucímu nebo personálu RS
 4. Psi mají umožněn přístup do RS pouze v doprovodu svého majitele a to po předložení očkovacího průkazu. Nesmějí se pohybovat volně v areálu. Pobyt psa 40 Kč/noc (pouze v chatách a chatkách). Za bezpečnost a úklid nečistot zodpovídá majitel psa. Psi nemají povolen přístup do stravovacích prostor a do prostor sociálního zařízení.
 5. Rekreační pobyt končí předáním klíčů od chatky, chaty či pokoje, předáním povlečení a základním úklidem chatky, chaty nebo pokoje (zametená podlaha, vynesený pytel s odpadky). Prokázané škody způsobené rekreanty, uhradí rekreanti v plné výši vedoucímu RS nebo po dohodě s ním je uvedou do původního stavu. Za ztrátu klíče od chatky, chaty či pokoje se účtuje 100 Kč a rekreant je povinen tento poplatek uhradit.
 6. Nástup na ubytování je možný po 14:00 hodině, chatky, chaty a pokoje ve třeba uvolnit do 10:00 hodin. Školy v přírodě, letní tábory a další dětské akce na min. 3 noci mají individuální podmínky.
 7. Pobyt je nutné rezervovat předem. K rezervaci je nutné zaslat písemnou objednávku. Telefonické rezervace nejsou možné. Telefonicky je možné pouze zjistit informace o ubytování a službách apod.
 8. Po objednávce pobytu vám bude zaslána zálohová faktura. Záloha na pobyt činí 20 - 50% ceny pobytu. Rezervace je kompletní až po zaplacení zálohy. Berte prosím na vědomí, že případě neuhrazení zálohy ve splatnosti systém automaticky zruší rezervaci a vámi poptávaný termín se uvolní pro dalšího zákazníka v pořadí.
 9. Celková výše zálohy nebo záloh musí dosáhnout 50% nejpozději 2 měsíce před konáním akce.
 10. Doplatky na fakturu se splatností po skončení ubytování jsou možné pouze po předchozí písemné domluvě a nejsou možné u nových zákazníků. V případě zájmu o vystavení faktury se splatností je nutné celou částku za pobyt uhradit nejpozději týden před nástupem na pobyt.

III.

Všeobecná ustanovení

 

 1. Noční klid je stanoven od 22:00 do 6:00 
 2. Při opakovaném rušení nočního klidu si provozovatel vyhrazuje právo ukončit pobyt bez nároku na vrácení peněz. V takovém případě musí zákazník neprodleně opustit prostory RS. Neopustí-li zákazník areál, bude věc předána k řešení Policii ČR.
 3. Zranění nebo úraz ubytované osoby musí být neprodleně nahlášeno vedoucímu RS, jím pověřené osobě nebo vedoucím dětských pobytů.
 4. Kouření v chatkách, chatách nebo na pokojích, používání vlastních topných těles, elektrických nebo plynových vařičů je přísně zakázáno pod pokutou 1000 Kč s možností okamžitého ukončení pobytu bez náhrady.
 5. Je zakázáno přesunovat nábytek, postele a veškeré jiné vybavení.
 6. Je zakázáno cokoliv lepit na okna či dveře. Vyvěsit informace je možno na nástěnkách ve vstupní hale.
 7. Je zakázáno pojíždět dopravními prostředky po areálu mimo cesty a parkovat mimo vyhrazené parkoviště. Není dovoleno zajíždět vozidly k chatkám a parkovat u chatek.
 8. Je zakázáno v areálu rozdělávat oheň mimo vyhrazené ohniště.
 9. V prostorech baru není možná konzumace vlastních potravin a nápojů. V celém areálu není možné používat vlastní výčepní zařízení, chladící a mrazící zařízení, není-li předem dohodnuto jinak.
 10. V celém středisku (mimo ubytovací části) je zakázáno požívat vlastní alkoholické nápoje.
 11. Každý zákazník nebo skupina osob je povinna udržovat pořádek a po sobě řádně uklízet. Platí pro celý areál!
 12. V celém areálu je zakázáno střílet z jakýchkoliv zbraní. Startovní pistole je možno po dohodě používat.
 13. Je zakázáno používání ohňostrojů.
 14. V celé oblasti Smraďavka je zákaz vypouštění tzv. létajících přání (lampiony se svíčkou).

 

IV.

Storno podmínky

 

 1. Blokační záloha ve výši 20% z ceny pobytu, kterou zákazník uhradí do 7. dnů od odeslání písemné objednávky, je nevratná. 
 2. Doplatek zálohy do celkové výše 50% celkové ceny pobytu je hrazen individuálně (u skupin nad 30 osob) a musí být zaplacen nejpozději 2 měsíce před nástupem na pobyt. Tato záloha je po tomto termínu nevratná. Pro skupiny osob do 29 účastníků je tato lhůta jeden měsíc.
 3. Pro pobyty v měsících červenec a srpen, zejména letní tábory a pobyty skupin osob s více než 30 osobami platí, že storno rezervace je nutno provést nejpozději 3 měsíce před konáním akce. Po tomto termínu je záloha nevratná!

V.

Platební podmínky

 1. Po odeslání objednávky pobytu budete vyzvání k zaplacení zálohy na pobyt. Bude vám vystavena zálohová faktura. Záloha se vybírá u skupin nad 8 osob.
 2. Záloha je standardně ve výši 50% celkové ceny pobytu. Její výši lze stanovit individuálně.
 3. Záloha je splatná nejpozději 7 dní od odeslání objednávky. Rezervace pobytu je platná až po zaplacení zálohy. Školy a tábory mají individuální podmínky.
 4. Pokud není záloha zaplacena v termínu splatnosti, je termín uvolněn dalšímu zájemci.
 5. Doplatek pobytu je v hotovosti při nástupu na pobyt nebo převodem nejpozději 7 dní přednástupem na pobyt. Platit převodem až po skončení pobytu mají možnost stálí zákazníci s dobrou platební morálkou a státní školy, školky, organizace a podniky.

 

VI.

Závěr

 1. Další informace budou poskytnuty ústně vedoucím RS nebo jím pověřené osoby v den nástupu na rekreační pobyt.
 2. Porušeníustanovení tohoto řádu opravňuje vedoucího RS nebo jím pověřenou osobu k vypovězení smlouvy, ukončení pobytu a současně k vypovězení z RS bez vrácení zaplacené částky na stravu a ubytování.
 3. V případě nižšího skutečného počtu osob oproti objednávce si provozovatel vyhrazuje právo neposkytnout slevy na ubytování a stravu.